CONDICIONS DE REPRODUCCIÓ

La informació i la documentació administrativa produïdes directament per l’Ajuntament de Girona són de domini públic i no estan protegides per drets de propietat intel·lectual. Qualsevol persona pot reutilitzar gratuïtament i sense permís els documents, la informació i les dades obertes produïdes i publicades per l’Ajuntament de Girona al seu web. La citació de la font original no és obligatòria, tot i que és recomanable fer-ho sempre.
La reutilització de la informació sempre és responsabilitat exclusiva de la persona que la porta a terme i l’Ajuntament de Girona no responsable davant de tercers de qualsevol possible reutilització. L’Ajuntament es reserva el dret de modificar-ne els possibles errors o d’actualitzar-la sense cap mena de comunicació prèvia.